Започна плащането на данъците за 2018-та

510 лв. минимална заплата от 1 януари

Вече може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2018 г.

Съгласно Закона за местни данъци и такси и НОАМТЦУТОП

сроковете за плащане на задълженията Ви за 2018 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 02.07.2018 г.

Втора вноска – до 31.10.2018 г.

(на предплатилите за цялата година до 30.04.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто)

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2018 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие      – до 31.01.2018 г.

За второто тримесечие      – до 30.04.2018 г.

За третото тримесечие      – до 31.07.2018 г.

За четвъртото тримесечие- до 31.10.2018 г.

(на предплатилите за цялата година до 31.01.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто)

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН                                                           АДРЕС                                                                РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                                   ул. „Радецки” №18А                                                08:00 – 17:30 часа

„ЮЖЕН”                                              бул.”Македония” №73А                                         08:30 – 16:30 часа

„СЕВЕРЕН”                          бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                          08:30 – 16:30 часа

„ЗАПАДЕН”                                        ул.”Вечерница”№ 1А                                               08:30 – 16:30 часа

„ИЗТОЧЕН”                                       бул.”Шести септември” № 274                             08:30 – 16:30 часа

„ТРАКИЯ”                                          бул.”Освобождение” № 63                                      08:30 – 17:00 часа

 

  • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен /патентен/ данък и лихви                                             441400

Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                          442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                                         442400

Данък върху превозните средства и лихви                                                          442300

Туристически данък и лихви                                                                                    442800

  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив plovdiv.bg;
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg;
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД и Банка Пиреос България АД;
  • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276928; 032/276917; 032/276925; 032/276922; Отдел „Приходи”: 032/276942; 032/276947; 032/276940; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276966; 032/276936; 032/276935, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

Подобни статии

Top