Започна сключването на договори за събирането на битовите отпадъци в "Южен" - DC news

Започна сключването на договори за събирането на битовите отпадъци в „Южен“

Подава се декларация за вида и броя на съдовете  за битови отпадъци, които ще се използват през годината

Започна сключването на договорите за определяне броя, вида и  кратността на обслужването на съдовете за битови отпадъци във връзка с  подадени декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Според този член сключването на договор е необходимо, когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци. Тогава данъчно задължените лица подават декларация в два екземпляра в  Дирекция „Местни данъци и такси“. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци със заповедта на Кмета на общината, издадена в съответствие с чл. 15, ал. 2 на Наредбата до 30 октоммври на предходната година.

Бланка договор /свали от ТУК/

Подобни статии

Top